10/09/2022

กว่าจะมาเป็นไพ่
“CRYPTO UNIVERSE TAROT”
ผู้เขียนมักจะมีคำถามกับตัวเองเสมอตั้งแต่ยัง
เด็กว่า “ปัจจัยอะไรกำหนดให้คนเราเกิดมาแตกต่างกัน
ไปจนถึงความเป็นไปในอนาคตของบุคคล บุคคลหนึ่ง”

มันอาจจะเป็นคำถามเล็กๆ ของเด็กคนหนึ่งที่มักเกิดขึ้น
ในหัวสม่ำเสมอ แรงขับเคลื่อนทางความคิด การแสวงหา
ของคนบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นจากคำถามเล็กๆ เช่น
เดียวกันกับผู้เขียน


จากคำถามนี้ ทำให้ผู้เขียนมักสนใจในเรื่องของ
ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โหราศาสตร์ ตำนาน ปกรณัม ฯลฯ เพื่อจะหาคำตอบให้
กับเรื่องที่ตนเองสงสัย ยิ่งเราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
เท่าไหร่ ยิ่งรู้ว่าจักรวาลแห่งความรู้ช่างยิ่งใหญ่เพียงไหน
จากการค้นคว้า ศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็มักจะโยงไป
ถึงเรื่องหนึ่งเสมออย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในเชิงประวัติศาสตร์
บางอารยธรรมในยุคโบราณที่อยู่ไกลจนสุดปลายของ
ทวีปไม่มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน หากแต่มีความ
เชื่อเรื่องการกำเนิด เทพ เหตุแห่งดวงดาว จิตวิญญาณ
โลกหลังความตาย ความเชื่อเรื่องภพชาติ กฎแห่งกรรม
(การกระทำ สิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ย่อมนำมาอีกผลลัพธ์หนึ่งเสมอ)


ถึงชื่อเรียกในเหตุการณ์ ตัวบุคคล สถานที่ ลำดับเรื่องราว
จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่อารยธรรม แต่เมื่อ
นำเรื่องราวต่างๆ มาเทียบเคียงกันก็มักจะมีความเหมือน
กันในเนื้อหาส่วนใหญ่อย่างน่าประหลาด
โดยส่วนตัวผู้เขียนชอบที่จะศึกษาในเรื่องของ
ความเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบ
ของการนำความเชื่อในอารยธรรมต่างๆ ถ่ายทอดออกมา
เป็นรูปแบบของงานศิลปะ ดังจะเห็นได้จากศาสนสถาน
ต่างๆ มักจะมีผลงานศิลปะที่เป็นเรื่องราวในความเชื่อ
เรื่องราวในคัมภีร์ คำสอน เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผ่านออก
มาในรูปแบบภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
หรือ ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพราะการสื่อสารออก
มาเป็นภาพก็มักจะสร้างการรับรู้ได้ดี และ เห็นเป็นรูป
ธรรมมากกว่าการที่เป็นเฉพาะตัวอักขระ หรือ ตัวอักษร
นั่นเอง


ศาสตร์การทำนายรูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจ
มากเป็นพิเศษอีกศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์แห่ง “ไพ่ทา
โรต์” เพราะไพ่ทาโรต์มีรูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อ ดวงดาว จักรราศี ธาตุ ความน่าจะเป็น
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพงานศิลปะที่เล่าเรื่องอย่างมี
แบบแผน ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมายแฝง ผ่าน
เทคนิคเชิงศิลปะในหลากหลายรูปแบบ


ในระหว่างที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาทางด้านศิลปะ
(ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
และ ทางด้านการศึกษาฯ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) นั้น มีความคิด
ที่จะสร้างโปรเจกต์ผลงานศิลปะของตัวเองที่รวบรวม
ความรู้ทางด้านศาสตร์พยากรณ์ และ สามารถแสดง
ความสัมพันธ์เชิงทัศนศิลป์ในเรื่องของโหราศาสตร์ที่เรา
สนใจออกมาได้ร่วมกัน ดังนั้นศาสตร์ของ “ไพ่ทาโรต์”
จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่ผู้เขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้
ออกมาตามเป้าหมายโปรเจกต์ที่ตั้งใจไว้


ผลงานไพ่ทาโรต์ ชุด “CRYPTO UNIVERSE
TAROT”
ถือเป็นผลงานศิลปะ “ประยุกต์ศิลป์” ชิ้นหนึ่ง
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไปของพลังงานไพ่ที่เราจับ
ได้ เนื่องจากผู้เขียนมักจะเห็นแต่ไพ่ทาโรต์ที่ให้พลังงาน
ทั่วไปผู้เขียนเลยมีความคิดที่จะสร้างไพ่ทาโรต์ที่เน้น
“พลังงานด้านการเงิน การลงทุน โดยเฉพาะ” นอกจาก
พลังทางด้านการเงินการลงทุนแล้ว เนื้อหาจะมีทั้งเรื่อง
ตัวตนของมนุษย์ ความรัก สุขภาพ สถานการณ์ เหตุการณ์
ต่างๆ แม้แต่พลังงานลึกลับต่างๆ ก็สามารถบอกได้ตาม
สัมผัสพิเศษของผู้อ่านไพ่ ฯลฯ สอดแทรกเข้าไปตาม“แบบแผนสมบูรณ์” ของไพ่ทาโรต์ทั้ง 78 ใบ
เทคนิคการวาดจะเป็นเทคนิคการตัดเส้นแบบ
“Woodcut” หรือ “ภาพพิมพ์แกะไม้” ที่ใช้กันในสมัย
โบราณ คือ มีการนำแผ่นไม้มาแกะสลักแล้วทาด้วยสี
เสร็จแล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการพิมพ์ลงวัสดุต่างๆ เช่น
ผ้า หรือ กระดาษอีกที ดังนั้นลายเส้นบนไพ่ชุด “CRYPTO
UNIVERSE TAROT” นี้จะมีความโบราณ และ ความ
คลาสสิกแฝงอยู่ในตัวของไพ่เอง
ส่วนการวาดสีในผลงาน เพื่อความคลาสสิก และ
ความมีพลัง ดูแล้วให้ความน่าเชื่อถือ และ รักษามนต์
เสน่ห์ของไพ่ทาโรต์ ผู้เขียนจะวาดโดยยึดเฉดสีที่ใช้ใน
ศิลปะยุคกลางของยุโรป เนื้อหาจะมีการผสมผสานหลาก
หลายวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ เข้ามาอยู่ในผลงาน
เพราะมุมมองของผู้เขียนมองว่าทุกชาติพันธ์ุบนโลก คือ
มนุษย์ไม่ต่างกัน มีความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา ไม่
ต่างกัน


นอกจากนี้แล้วไพ่ทาโรต์ ชุด “CRYPTO
UNIVERSE TAROT” ยังมีความ “ร่วมสมัย” โดยนำ
สัญลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล “คริปโทเคอร์เรนซี”
(Cryptocurrency)” ที่เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยน
ที่มีมูลค่าในยุคปัจจุบัน และ ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ
นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในอนาคตอีกด้วย โดย
จะนำ Cryptocurrency เข้ามาใช้ในไพ่แต่ละใบเพื่อแสดง
ให้เห็นถึง “การอยู่ร่วมกันของโลกสมัยโบราณ กับ โลก
ยุคใหม่” ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “ความเชื่อ
ในเรื่องโหราศาสตร์ที่อยู่ร่วมกับโลกดิจิทัลอย่างแยกกัน
ไม่ออก”


เหรียญ Cryptocurrency ที่ใช้ในไพ่ชุด
“CRYPTO UNIVERSE TAROT” มีหลักแนวความคิดใน
การวาดแต่ละใบแตกต่างกัน

โดยใน “ไพ่ชุดใหญ่” (Major Arcana) ทั้ง 22 ใบ ผู้
เขียนจะเริ่มวาดใบแรกจากการสุ่มวาด โดยใช้เซนส์ของ
ผู้เขียนเองในการจับสัญลักษณ์ตัวเลขโรมันที่เป็นตัวแทน
ไพ่แต่ละใบ (0 – 21) เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็จะเริ่มวาดไพ่ใบ
นั้นๆ แล้วจะใช้สัญลักษณ์ของ Cryptocurrency ที่มี
มูลค่ามากที่สุดในตลาด ณ วันที่วาด นำมาใส่ในไพ่ใบนั้น
จากขั้นตอนจริงในการวาด ผู้เขียนได้ใช้เซนส์จับตัวเลข
ขึ้นมา ปรากฏว่าได้หมายเลข 21 คือไพ่ “XIX THE
SUN” มูลค่าเหรียญ Cryptocurrency ที่มีมูลค่ามาก
ที่สุดในวันที่วาดก็คือเหรียญ “Bitcoin” นั่นเอง ส่วน
ภาพใบต่อมาที่วาดในชุด Major Arcana ก็คือไพ่ “VIII
STRENGTH” และ เหรียญที่มีมูลค่าเป็นอันดับสอง
ณ วันที่วาดก็คือเหรียญ “Ethereum” โดยจะใช้วิธีนี้
วาดไปจนจบไพ่ชุด Major Arcana


“ไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) ทั้ง 56 ใบ ผู้เขียน
จะเริ่มวาดจากไพ่ชุด “เหรียญ (PENTACLES)” โดยวาด
จากไพ่ “KING of PENTACLES” ไปจนถึง “ACE of
PENTACLES” โดยเรียงลำดับ โดยที่ไพ่ “KING of
PENTACLES” และ “ACE of PENTACLES” จะใช้
เหรียญ Cryptocurrency จากลำดับที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ส่วนลำดับถัดไปจะเรียงตามมูลค่าลดหลั่นกันไป
ไพ่ชุด “ไม้เท้า (WANDS)” วาดจาก “KING of
WANDS” ไปจนถึง “ACE of WANDS” มีเหรียญ
Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด PENTACLES
ไพ่ชุด “ดาบ (SWORDS)” วาดจาก “KING of
SWORDS” ไปจนถึง “ACE of SWORDS” มีเหรียญ
Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด WANDS
ไพ่ชุด “ถ้วย (CUPS)” วาดจาก “ACE of
CUPS” ไปจนถึง “KING of CUPS” มีเหรียญ
Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด SWORDS


ไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” ผู้เขียน
ได้ใช้เวลาเขียนไพ่ทั้งหมด 78 ใบ และ “BACK TAROT”
ที่ใช้เป็นด้านหลังของไพ่ นอกจากนี้ยังมีงานวาดภาพ
ประกอบ และ งานวาดรายละเอียดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
อีกหลายภาพ รวมทั้งสิ้นใช้เวลา 1 ปีกว่าๆ ที่ทุ่มเทวาด
ออกมาให้เป็นผลงานที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้ ยังไม่นับรวม
เวลาหลายสิบปีที่ค้นคว้า และ สะสมความรู้จนได้ผลงาน
ชุดไพ่ “CRYPTO UNIVERSE TAROT” และ หนังสือชุด
“CRYPTO UNIVERSE TAROT” เล่มที่ทุกท่านได้อ่านอยู่
ในมือกันเล่มนี้นั่นเอง


นอกจากจุดประสงค์ในการสร้างผลงานศิลปะ
สำหรับคนที่ชอบสะสมผลงานศิลปะ ผู้เขียนยังมีเป้า
หมายให้ไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” เป็น
เครื่องมือที่จะเน้นช่วยในการพยากรณ์ทางการเงิน การ
ลงทุน รวมไปถึงเรื่องการงาน สุขภาพ ความรัก และ เรื่อง
ทั่วๆ ไป สำหรับผู้ที่เป็นนักพยากรณ์อยู่แล้ว หรือคนที่
อยากเข้ามาสู่โลกของศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ผู้เขียนจึง
ได้เขียนหนังสือสอนเกี่ยวกับการอ่านไพ่ทาโรต์ชุด
“CRYPTO UNIVERSE TAROT” มาพร้อมกับสำรับไพ่
สำหรับได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดทำคลิปสอนทั้งใน
Youtube, Facebook Group และ สื่อโซเชียลต่างๆ ให้
คนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้แบบฟรีๆ เพื่อสร้าง
โอกาสให้กับท่านที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพหาราย
ได้เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัว


ที่มาเนื้อหาจากหนังสือคู่มืออ่านไพ่ Crypto Universe Taort โดย เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล

iMArt Gallery Shop

Spread the love
Related Tags