Events & Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “CR2U”

Share Post Views: 34 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ‘CR2U” ศิษย์เก่าสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ร่วมกับคณาจารย์ของโปรแกรมฯ ได้ริเริ