10/09/2022
Share

 

กว่าจะมาเป็นไพ่  “CRYPTO UNIVERSE TAROT”
ผู้เขียนมักจะมีคำถามกับตัวเองเสมอตั้งแต่ยังเด็กว่า “ปัจจัยอะไรกำหนดให้คนเราเกิดมาแตกต่างกัน ไปจนถึงความเป็นไปในอนาคตของบุคคล บุคคลหนึ่ง”มันอาจจะเป็นคำถามเล็กๆ ของเด็กคนหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในหัวสม่ำเสมอ แรงขับเคลื่อนทางความคิด การแสวงหาของคนบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นจากคำถามเล็กๆ เช่นเดียวกันกับผู้เขียน

จากคำถามนี้ ทำให้ผู้เขียนมักสนใจในเรื่องของศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ ตำนาน ปกรณัม ฯลฯ เพื่อจะหาคำตอบให้  กับเรื่องที่ตนเองสงสัย ยิ่งเราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งรู้ว่าจักรวาลแห่งความรู้ช่างยิ่งใหญ่เพียงไหน  จากการค้นคว้า ศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็มักจะโยงไป ถึงเรื่องหนึ่งเสมออย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในเชิงประวัติศาสตร์ บางอารยธรรมในยุคโบราณที่อยู่ไกลจนสุดปลายของ  ทวีปไม่มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน หากแต่มีความเชื่อเรื่องการกำเนิดเทพ เหตุแห่งดวงดาว จิตวิญญาณโลกหลังความตาย ความเชื่อเรื่องภพชาติ กฎแห่งกรรม (การกระทำ สิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ย่อมนำมาอีกผลลัพธ์หนึ่งเสมอ)


ถึงชื่อเรียกในเหตุการณ์ ตัวบุคคล สถานที่ ลำดับเรื่องราวจะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่อารยธรรม แต่เมื่อนำเรื่องราวต่างๆ มาเทียบเคียงกันก็มักจะมีความเหมือนกันในเนื้อหาส่วนใหญ่อย่างน่าประหลาด  โดยส่วนตัวผู้เขียนชอบที่จะศึกษาในเรื่องของ ความเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบของการนำความเชื่อในอารยธรรมต่างๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของงานศิลปะ ดังจะเห็นได้จากศาสนสถานต่างๆ มักจะมีผลงานศิลปะที่เป็นเรื่องราวในความเชื่อ  เรื่องราวในคัมภีร์ คำสอน เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผ่านออกมาในรูปแบบภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือ ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพราะการสื่อสารออกมาเป็นภาพก็มักจะสร้างการรับรู้ได้ดี และ เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการที่เป็นเฉพาะตัวอักขระ หรือ ตัวอักษรนั่นเอง


ศาสตร์การทำนายรูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจมากเป็นพิเศษอีกศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์แห่ง “ไพ่ทาโรต์” เพราะไพ่ทาโรต์มีรูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อ ดวงดาว จักรราศี ธาตุ ความน่าจะเป็นถ่ายทอดออกมาเป็นภาพงานศิลปะที่เล่าเรื่องอย่างมีแบบแผน ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมายแฝง ผ่านเทคนิคเชิงศิลปะในหลากหลายรูปแบบ


ในระหว่างที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาทางด้านศิลปะ(ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ออกแบบประยุกต์ศิลป์)และ ทางด้านการศึกษาฯ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) นั้น มีความคิดที่จะสร้างโปรเจกต์ผลงานศิลปะของตัวเองที่รวบรวมความรู้ทางด้านศาสตร์พยากรณ์ และ สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงทัศนศิลป์ในเรื่องของโหราศาสตร์ที่เราสนใจออกมาได้ร่วมกัน ดังนั้นศาสตร์ของ “ไพ่ทาโรต์”
จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่ผู้เขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาตามเป้าหมายโปรเจกต์ที่ตั้งใจไว้


ผลงานไพ่ทาโรต์ ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” ถือเป็นผลงานศิลปะ “ประยุกต์ศิลป์” ชิ้นหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นไปของพลังงานไพ่ที่เราจับได้ เนื่องจากผู้เขียนมักจะเห็นแต่ไพ่ทาโรต์ที่ให้พลังงานทั่วไปผู้เขียนเลยมีความคิดที่จะสร้างไพ่ทาโรต์ที่เน้น “พลังงานด้านการเงิน การลงทุน โดยเฉพาะ” นอกจากพลังทางด้านการเงินการลงทุนแล้ว เนื้อหาจะมีทั้งเรื่องตัวตนของมนุษย์ ความรัก สุขภาพ สถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ แม้แต่พลังงานลึกลับต่างๆ ก็สามารถบอกได้ตามสัมผัสพิเศษของผู้อ่านไพ่ ฯลฯ สอดแทรกเข้าไปตาม


“แบบแผนสมบูรณ์” ของไพ่ทาโรต์ทั้ง 78 ใบ เทคนิคการวาดจะเป็นเทคนิคการตัดเส้นแบบ “Woodcut” หรือ “ภาพพิมพ์แกะไม้” ที่ใช้กันในสมัยโบราณ คือ มีการนำแผ่นไม้มาแกะสลักแล้วทาด้วยสี เสร็จแล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการพิมพ์ลงวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า หรือ กระดาษอีกที ดังนั้นลายเส้นบนไพ่ชุด “CRYPTO
UNIVERSE TAROT” นี้จะมีความโบราณ และ ความคลาสสิกแฝงอยู่ในตัวของไพ่เอง ส่วนการวาดสีในผลงาน เพื่อความคลาสสิก และ ความมีพลัง ดูแล้วให้ความน่าเชื่อถือ และ รักษามนต์เสน่ห์ของไพ่ทาโรต์ ผู้เขียนจะวาดโดยยึดเฉดสีที่ใช้ในศิลปะยุคกลางของยุโรป เนื้อหาจะมีการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ เข้ามาอยู่ในผลงาน เพราะมุมมองของผู้เขียนมองว่าทุกชาติพันธ์ุบนโลก คือ มนุษย์มีความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา ไม่ต่างกัน


นอกจากนี้แล้วไพ่ทาโรต์ ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” ยังมีความ “ร่วมสมัย” โดยนำสัญลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล “คริปโทเคอร์เรนซี” (Cryptocurrency)” ที่เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าในยุคปัจจุบัน และ ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในอนาคตอีกด้วย โดยจะนำ Cryptocurrency เข้ามาใช้ในไพ่แต่ละใบเพื่อแสดงให้เห็นถึง “การอยู่ร่วมกันของโลกสมัยโบราณ กับ โลก
ยุคใหม่” ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “ความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ที่อยู่ร่วมกับโลกดิจิทัลอย่างแยกกันไม่ออก”

Crypto Universe Tarot Deck


เหรียญ Cryptocurrency ที่ใช้ในไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” มีหลักแนวความคิดในการวาดแต่ละใบแตกต่างกัน

โดยใน “ไพ่ชุดใหญ่” (Major Arcana) ทั้ง 22 ใบ ผู้เขียนจะเริ่มวาดใบแรกจากการสุ่มวาด โดยใช้เซนส์ของ
ผู้เขียนเองในการจับสัญลักษณ์ตัวเลขโรมันที่เป็นตัวแทนไพ่แต่ละใบ (0 – 21) เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็จะเริ่มวาดไพ่ใบนั้นๆ แล้วจะใช้สัญลักษณ์ของ Cryptocurrency ที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาด ณ วันที่วาด นำมาใส่ในไพ่ใบนั้น จากขั้นตอนจริงในการวาด ผู้เขียนได้ใช้เซนส์จับตัวเลขขึ้นมา ปรากฏว่าได้หมายเลข 19 คือไพ่ “XIX THE SUN” มูลค่าเหรียญ Cryptocurrency ที่มีมูลค่ามากที่สุดในวันที่วาดก็คือเหรียญ “Bitcoin” นั่นเอง

ส่วนภาพใบต่อมาที่วาดในชุด Major Arcana ก็คือไพ่ “VIII STRENGTH” และ เหรียญที่มีมูลค่าเป็นอันดับสอง ณ วันที่วาดก็คือเหรียญ “Ethereum” โดยจะใช้วิธีนี้วาดไปจนจบไพ่ชุด Major Arcana


“ไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) ทั้ง 56 ใบ ผู้เขียนจะเริ่มวาดจากไพ่ชุด “เหรียญ (PENTACLES)” โดยวาด
จากไพ่ “KING of PENTACLES” ไปจนถึง “ACE of PENTACLES” โดยเรียงลำดับ โดยที่ไพ่ “KING of PENTACLES” และ “ACE of PENTACLES” จะใช้เหรียญ Cryptocurrency จากลำดับที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ส่วนลำดับถัดไปจะเรียงตามมูลค่าลดหลั่นกันไป ไพ่ชุด “ไม้เท้า (WANDS)” วาดจาก “KING of
WANDS” ไปจนถึง “ACE of WANDS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด PENTACLES ไพ่ชุด “ดาบ (SWORDS)” วาดจาก “KING of SWORDS” ไปจนถึง “ACE of SWORDS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด WANDS ไพ่ชุด “ถ้วย (CUPS)” วาดจาก “ACE of CUPS” ไปจนถึง “KING of CUPS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด SWORDS


ไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” ผู้เขียน ได้ใช้เวลาเขียนไพ่ทั้งหมด 78 ใบ และ “BACK TAROT” ที่ใช้เป็นด้านหลังของไพ่ นอกจากนี้ยังมีงานวาดภาพประกอบ และ งานวาดรายละเอียดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
อีกหลายภาพ รวมทั้งสิ้นใช้เวลา 1 ปีกว่าๆ ที่ทุ่มเทวาดออกมาให้เป็นผลงานที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้ ยังไม่นับรวมเวลาหลายสิบปีที่ค้นคว้า และ สะสมความรู้จนได้ผลงานชุดไพ่ “CRYPTO UNIVERSE TAROT” และ หนังสือชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” เล่มที่ทุกท่านได้อ่านอยู่ในมือกันเล่มนี้นั่นเอง


นอกจากจุดประสงค์ในการสร้างผลงานศิลปะ สำหรับคนที่ชอบสะสมผลงานศิลปะ

ผู้เขียนยังมีเป้าหมายให้ไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” เป็นเครื่องมือที่จะเน้นช่วยในการพยากรณ์ทางการเงิน การ
ลงทุน รวมไปถึงเรื่องการงาน สุขภาพ ความรัก และ เรื่องทั่วๆ ไป สำหรับผู้ที่เป็นนักพยากรณ์อยู่แล้ว หรือคนที่อยากเข้ามาสู่โลกของศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือสอนเกี่ยวกับการอ่านไพ่ทาโรต์ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” มาพร้อมกับสำรับไพ่ สำหรับได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดทำคลิปสอนทั้งใน Youtube, Facebook Group และ สื่อโซเชียลต่างๆ ให้คนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้แบบฟรีๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับท่านที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัว

 


ที่มาเนื้อหา : Crypto Universe Taort Guidebook โดย เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล

Buy Crypto Universe Tarot Cards Deck > iMArt Gallery Shop


Share
Related Tags