16/06/2023
Share

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และศิลปินจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมขึ้น ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถเข้าเรียนได้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามเงื่อนไขและเป็นไปตามกระบวนการของหลักสูตร

ในหลักสูตรรุ่นที่ 3 นี้ คุณเอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย และเมื่อวันที่ 9- 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมรายงานตัวและขึ้นทะเบียนผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , วัดร่องขุ่น และ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ และถ่ายภาพ selfie กับคณะลูกศิษย์

ขอบคุณภาพข่าว: ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , เพจ ตามติด ชีวิต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์


Share