01/06/2022
Share

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ‘CR2U” ศิษย์เก่าสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ร่วมกับคณาจารย์ของโปรแกรมฯ ได้ริเริ่มจัดขึ้นหลายครั้งจวบจนปัจจุบัน ครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าเหล่าบรรดาพี่ๆ น้องๆ ได้มาเจอกันและนำผลงานมาร่วมจัดแสดง อีกทั้งยังได้เป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

นิทรรศการจัดขึ้นที่หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

และในครั้งนี้คุณเอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็ได้นำผลงานไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย  

  • ชื่อผลงาน :  Lord Ganesha (พระพิฆเนศ)
  • เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
  • ขนาด : 40 x 60 เซนติเมตร

ความหมายและแรงบันดาลใจ

“LORD GANESHA”

พระพิฆเนศ, พระพิฆเนศวร, พระพิฆเณศ หรือ พระคณปติ คือ เทพผู้ทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปะวิทยาการทั้ง 18 ประการ ชาวเอเชียรวมไปจนถึงชาวตะวันตก รู้จักพระองค์และยอมรับในองค์พระพิฆเนศในนามเทพแห่งศิลปะทั้งมวล พระองค์ทรงเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในการกระทำพิธีใดๆต้องบูชาพระองค์ก่อนเสมอ กิจการทุกอย่างจึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พระพิฆเนศเป็นเทพที่เรียกได้ว่ามีปัญญาเป็นเลิศ มีความรู้ในศาสตร์วิทยาทุกแขนง เป็นเทพแห่งสมบูรณ์แบบ ทรัพย์ ปัญญา ความอุดมสมบูรณ์ อิทธิฤทธิ์ คุณธรรม คุณอันประเสริฐทุกประการ ผู้ใดบูชาองค์พระพิฆเนศเป็นประจำจักสำเร็จในกิจการทุกอย่างดังที่ตั้งจิตไว้

เบื้องหลังการทำงาน


Share
Related Tags